Skip to content
Menu

Gedragsregels patiënten en bezoekers CBT Rijnmond

 
 

De Raad van Bestuur en het managementteam van CBT Rijnmond vinden het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag van groot belang. De Raad van Bestuur wil met deze gedragsregels duidelijkheid scheppen over de richtlijnen, normen en waarden van CBT Rijnmond.
De Raad van Bestuur en het managementteam zijn, met inachtneming van de medische verantwoordelijkheid, gerechtigd patiënten en bezoekers die zich niet houden aan de regels een officiële waarschuwing te geven en zo nodig:

 • de toegang tot CBT Rijnmond te ontzeggen
 • de behandelovereenkomst op te schorten of te beëindigen
 • aangifte te doen bij de politie.

Regel 1. Binnen CBT Rijnmond gaan wij respectvol met elkaar om.
Toelichting
Het respectvol omgaan met elkaar is de basisregel voor iedereen die zich in CBT Rijnmond bevindt.

Regel 2. Patiënten en begeleiders veroorzaken geen overlast voor andere patiënten en personeel.
Toelichting
Patiënten houden zich aan de gedragsregels die in huis gelden en respecteren de persoonlijke ruimte van andere patiënten en van medewerkers van CBT Rijnmond

Regel 3. Verbaal geweld is binnen CBT Rijnmond niet toegestaan.
Toelichting
Onder verbaal geweld wordt verstaan:

 • vloeken;
 • beledigende opmerkingen;
 • kwetsende opmerkingen.

Regel 4. Discriminatie is binnen CBT Rijnmond niet toegestaan.
Toelichting
Onder discriminatie wordt verstaan:

 • Uitschelden en achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk, kleding en/of seksuele geaardheid.

Regel 5. Bedreiging is binnen CBT Rijnmond niet toegestaan.
Toelichting
Onder bedreiging wordt verstaan:

 • verbale bedreiging met verwonding, zoals ‘ik ga je slaan’, ‘ik wacht op je’ en/of intimiderend taalgebruik, zoals ‘jij moet oppassen’;
 • fysieke bedreiging met verwonding, zoals het maken van een vechtbeweging;
 • bedreiging met gebruik van gevaarlijke voorwerpen zoals steken met injectienaald, schaar, bestek;
 • bedreiging met gebruik van wapentuig zoals mes, pistool, knuppel, pepperspray;
 • het betreden van CBT Rijnmond in groepen van twee personen of meer, in samenhang met provocerend gedrag;
 • Bedreigingen met de dood zijn strafbaar en daarvan wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.
 • Bezoekers én patiënten ontvangen een officiële ontzegging en voor patiënten wordt de behandelovereenkomst opgezegd.


Regel 6. Seksuele intimidatie is binnen CBT Rijnmond niet toegestaan.
Toelichting
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

 • het maken van seksuele toespelingen (zowel mondeling als schriftelijk);
 • handtastelijkheden;
 • het dwingen tot het verrichten van seksuele handelingen;
 • het (open)trekken van/aan kleding;
 • het demonstreren van lichaamsdelen met een duidelijke seksuele intentie.

Regel 7. Fysiek geweld is binnen CBT Rijnmond niet toegestaan.
Toelichting

Onder fysiek geweld tegen personen of goederen wordt verstaan:

 • gooien met voorwerpen waarbij het doel is iemand te verwonden;
 • gevaarlijk fysiek contact, zoals trekken, duwen of laten struikelen;
 • zware mishandeling, zoals slaan, schoppen, aan haren trekken, aanranding, wurgen of in ogen prikken;
 • geweld met gevaarlijke voorwerpen, zoals steken met injectienaald, schaar, bestek; geweld met wapentuig, zoals mes, pistool, knuppel, peperspray.

Regel 8. Wapens en gevaarlijke voorwerpen gedragen door een daartoe niet bevoegd persoon.
Toelichting
Het in bezit hebben, dragen, dan wel binnenbrengen van wapens wordt binnen CBT Rijnmond níet geaccepteerd, omdat het aanleiding geeft tot een dreigende situatie voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

Regel 9. Het vernielen van eigendommen van CBT Rijnmond, van medewerkers en/of patiënten/bezoekers is niet toegestaan.
Toelichting
Onder het vernielen van eigendommen wordt verstaan:

 • Het opzettelijk kapot maken van voorwerpen.

Regel 10. Diefstal wordt in geen enkel geval getolereerd in CBT Rijnmond.
Toelichting
Diefstal door patiënten en bezoekers wordt in geen enkel geval getolereerd.

Regel 11. Drugs zijn in CBT Rijnmond niet toegestaan*.
Toelichting
Het in het bezit hebben van en/of het gebruik van drugs wordt binnen CBT Rijnmond niet getolereerd.

 • * medicinale drugs, voorgeschreven door een arts als onderdeel van de behandeling, vallen niet onder deze regel.

 

Regel 12. Het gebruik van alcohol wordt binnen CBT Rijnmond NIET toegestaan
Toelichting
Een patiënt/bezoeker onder invloed van alcohol, kan de toegang tot het CBT Rijnmond worden geweigerd of kan worden weggestuurd.

Regel 13. Roken is binnen de muren van CBT Rijnmond niet toegestaan.
Toelichting
Binnen de muren van CBT Rijnmond geldt een algeheel rookverbod.

Regel 14. Gebruik telefoon.
Toelichting
Patiënten kunnen buiten de tijd voor behandeling mobiel bellen en gebeld worden. Tijdens de behandeling en tijdens contact met medewerkers van CBT Rijnmond wordt de mobiele telefoon niet gebruikt.

Regel 15. Huisdieren zijn binnen CBT Rijnmond niet toegestaan.
Toelichting
Huisdieren zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop vormt de hulphond en de blindengeleidehond.

Regel 16. Cadeaus, giften en uitnodigingen worden niet aangenomen.
Toelichting
Cadeaus, giften en uitnodigingen kunnen de onpartijdige houding van behandelaars beïnvloeden. Om misverstanden te voorkomen worden gedurende de gehele behandelperiode geen cadeaus, giften en uitnodigingen aangenomen van patiënten en/of hun bezoek. Uitzondering hierop vormen kleine geschenken tot een maximum van €15.

Procedure

Algemene richtlijnen
De gedragsregels zijn te vinden op de website van CBT Rijnmond, en op intranet (Rotocol) voor onze medewerkers.
Het management is, gemandateerd door de Raad van Bestuur,verantwoordelijk voor en gerechtigd tot het treffen van maatregelen. Afhankelijk van het incident wordt de veroorzaker aangesproken op zijn/haar gedrag en geeft de het management en/of de beveiliging een officiële waarschuwing (gele
kaart), dan wel wordt de toegang tot CBT Rijnmond ontzegd (rode kaart).
Incidenten worden geregistreerd in het patiëntendossier. De patiënt die te maken krijgt met ongewenst gedrag, kan hier melding van maken bij het management. Ook kan een patiënt een klacht indienen bij de klachtencommissie patiënten, indien een incident niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door de betrokken partijen. Patiënten die te maken hebben gehad met ernstig geweld of agressie kunnen dit bespreekbaar maken binnen het behandelteam.